Ukujamisela Ipompo Yehlathi Yetjhubhu

 • Schritt 1 Kopf und Griff (Ndembele)

  • Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.

  • Ipompo ekungiyo fanele ibuyise nanyana malitha ali-10.

 • Schritt 2

  • Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.

 • Schritt 3

  • Dosa iimbambo ezimbili zomgqala kude nesitjheleli.

 • Schritt 4

  • Phakamisa amaphini amabili abambene nesakhelelo sepompo nesibambo siyephezulu, kusukela esakhelweleni sepompo.

 • Schritt 5

  • Ngokuya ngegadangweli, yenza mbala bona ulekelela isibambo nehloko ngananyana ngezandla ezintathu.

  • Tjhelelisa ibheringhi yentonga ngaphandle kwehloko.

  • Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

 • Schritt 6

  • Susa ihloko nesibambo, uzibeke endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka.

 • Schritt 7 Riser-Hauptschieber (Ndembele)

  • Ngokuqina phakamisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, ngezandla zombili.

  • Thlogomela ukobana ungawisi isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngombana lokho kungona ipompo nesilinda.

 • Schritt 8

  • Sebenzisa isipanere sephayiphu ukulenza ligedle ubungaphezulu bephayiphu esikhuphukeleni.

 • Schritt 9

  • Phakamisa isitjheleli nesikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi.

  • Beka ipompo nentonga und Uyayiqinisa kuzungeza intonga, uyibophe uyiqinise hlangana nepompo nentonga.

  • Ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi nesitjheleli ukuvumela bona izithekghe phezu kwentonga kuqina.

 • Schritt 10

  • Gedlisa bese ususa zombili ipompo nentonga bese uminyezele endaweni encani ngokungasikinyeki imbumbulu phezu kwesitjheleli.

 • Schritt 11

  • Susa ingaphezulu lesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, vor dem bai ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

  • Beka isitjheleli endaweni enelanga ukwenzela bona ingasilaphazeki.

 • Schritt 12 Oberes Steigrohr (Ndembele)

  • Susa ngaphezu kwebanga wesikhuphukeli sephapiphu.

  • Ngokuqinileko krufela isibambo saka-T phezu kwepompo yentonga.

   • Nawujamisela iphayiphu elidlulisa amanzi nesikhuphukeli ngaphezu kwephasi, lisa isibambo se-T sibambelele kufikela ulungele.

 • Schritt 13 Auslauf (Ndembele)

  • Sebenzisa isikrufu sephayiphu ukugedlisa nokususa itjhubhu yepompo

  • Hlola itjhubhu bona ayithikamezeki nanyana isilaphazeke.

  • Beka itjhubhu endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka.