Ukujamisela Ipompo Yehlathi Yesikhuphukeli Sephayiphu Edlulisa Amanzi (Verwendung von Ipoto Yennyawo Ezintathu)

 • Schritt 1 Kopf und Griff (Ndembele)

  • Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.

  • Ipompo ekungiyo fanele ibuyise nanyana malitha ali-10.

 • Schritt 2

  • Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.

 • Schritt 3

  • Dosa iimbambo ezimbili zomgqala kude nesitjheleli.

 • Schritt 4

  • Phakamisa amaphini amabili abambene nesakhelelo sepompo nesibambo siyephezulu, kusukela esakhelweleni sepompo.

 • Schritt 5

  • Ngokuya ngegadangweli, yenza mbala bona ulekelela isibambo nehloko ngananyana ngezandla ezintathu.

  • Tjhelelisa ibheringhi yentonga ngaphandle kwehloko.

  • Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

 • Schritt 6

  • Susa ihloko nesibambo, uzibeke endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka.

 • Schritt 7 Riser-Hauptschieber (Ndembele)

  • Ngokuqina phakamisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, ngezandla zombili.

  • Thlogomela ukobana ungawisi isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngombana lokho kungona ipompo nesilinda.

 • Schritt 8

  • Sebenzisa isipanere sephayiphu ukulenza ligedle ubungaphezulu bephayiphu esikhuphukeleni.

 • Schritt 9

  • Phakamisa isitjheleli nesikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi.

  • Beka ipompo nentonga und Uyayiqinisa kuzungeza intonga, uyibophe uyiqinise hlangana nepompo nentonga.

  • Ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi nesitjheleli ukuvumela bona izithekghe phezu kwentonga kuqina.

 • Schritt 10

  • Gedlisa bese ususa zombili ipompo nentonga bese uminyezele endaweni encani ngokungasikinyeki imbumbulu phezu kwesitjheleli.

 • Schritt 11

  • Susa ingaphezulu lesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, vor dem bai ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

  • Beka isitjheleli endaweni enelanga ukwenzela bona ingasilaphazeki.

 • Schritt 12 Oberes Steigrohr (Ndembele)

  • Susa ngaphezu kwebanga wesikhuphukeli sephapiphu.

  • Ngokuqinileko krufela isibambo saka-T phezu kwepompo yentonga.

   • Nawujamisela iphayiphu elidlulisa amanzi nesikhuphukeli ngaphezu kwephasi, lisa isibambo se-T sibambelele kufikela ulungele.

 • Schritt 13 Auslauf (Ndembele)

  • Sebenzisa isikrufu sephayiphu ukugedlisa nokususa itjhubhu yepompo

  • Hlola itjhubhu bona ayithikamezeki nanyana isilaphazeke.

  • Beka itjhubhu endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka.

 • Schritt 14 Riser Main (Ndembele)

  • Beka isikrufu sinye phezu kwepompo yesikhuphukeli sesitja samabowhudu.

  • Beka esinye isikrufu kuzungeza ngaphasi kwebhowudu.

  • Dosa iinkrufu uzihlukanise bona zigedlise amabhowudu.

  • Buyelela isenzekwesi emabhowudwini amathathu aseleko.

 • Schritt 15

  • Susa iimbumbulu ist eine Tochtergesellschaft von isikhuphukeli sepompo sesitja uzibeke esiphathweni esibona ilanga esinjenge bakhede.

 • Schritt 16

  • Zungezisa isitja sepompo amadigri ama-45. Lokho kuzokwenzelela ukubamba okuncono nawuphakamisa isitja.

 • Schritt 17

  • Ngokuvikela phakamisa isibambo se-T amanungu ambalwa.

  • Lokhana abantu ababili basekela isibambo se-t, susa ipompo yentonga.

  • Yehlisa isibambo se-T ngokusihlenga ipompo yentonga ikwazi ukuzijamele.

 • Schritt 18

  • Umkleobo lo wepompo usebenzisa ipoto yennyawo ezintathu nesivimbo noku tjhewa ukuphakamisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi. Isikrufu se-C singasebenziswa ukuphakamisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi.

  • Ngokuvikela bamba bake uqinise isikhuphula phayiphu esikhuphukeleni sephayiphu edlulisa amanzi ngaphasi kwetjhuba letjhubhu.

 • Schritt 19

  • Ngokutjheja ungaphunyukelwa yintambo, sebenzisa isivimbo netjhewa ukuphakamisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi kufikela isikhuphula phayiphu sifikelele isivimbo netjhewa.

 • Schritt 20

  • Was ist Isikhuphukeli Sephayiphu edlulisa amanzi? Sifikelele isivimbo netjhewa, vwingsa ingaphasi bese uqinise hlangana nesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi.

 • Schritt 21

  • Vikela umphasi ngokuqinisa esakhelelweni esiphasi usebenzise ibhowudu.

  • Ibhowudu yinye yanele ukubamba umphasi ukuqinisa umphakathi, ungangeza ngenye ibhowudu nawufuna ukuyiqinisa.

 • Schritt 22

  • Nawusasekela umphezulu wir phayiphu, ngokutjheja khambisa isikhuphula kuqinisa kude nephayiphu.

  • Yehlisa isikhuphula kuqinasa hat ein neues Zuhause gefunden und ist in der Nähe von iintambo bona zirarane esivimbweni netjheweni.

 • Schritt 23

  • Bambanisa isikhuphula kuqinisa esikhuphukeleni sephayiphu edlulisa amanzi eduze naphasi ngokukghonekako.

 • Schritt 24

  • Na isikhuphula kuqinisa siqinileko, yenza ukugedla entambeni.

  • Nawugedlisa iintambo usekela isikhuphukeli, gedlisa umphasi kuqinisa.

 • Schritt 25

  • Sebenzisa intambo ukudosa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi phezulu kabuthaka.

  • Ynza mbala bona intambo ihlangana nepoto yennyawo ezintathu ukuvikela ipoto yennyawo ezintathu ingaweli phasi.

  • Qala umphezulu wepoto yennyawo ezintathu bona ulinganele nesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi bona ibe seskhaleni esisekelako.

 • Schritt 26

  • Susa ukuqinisa esikhuphukeleni sephayiphu edlulisa amanzi bis hin zu 23 amu-23 ukuya kwama-25 kufikela isihlanganisi sembuke.

 • Schritt 27

  • Na isihlanganisi sokuthoma siveziwe, qinisa umphasi ngaphasi kwesihlanganisi.

 • Schritt 28

  • Susa isikhuphula kuqinisa ukusuka esikhuphukeleni sephayiphu esidlulisa amanzi bese uvikela epotweni yennyawo ezintathu ukuyisusa endleleni.

 • Schritt 29

  • Phatha isikrufu sephayiphu amanungu ambalwa ngaphezu kwesihlanganisi egadangweneli.

  • Usebenzisa isikrufu sephayiphu, uyasikrufulula esigabeni sokuthoma sesikhuphukeli phayiphu edlulisa amanzi ehlanganweni.

 • Schritt 30

  • Vikela ipetjhe yegadi phezu kwesihlanganisi ukuvikela amanzi bona arhatjheke auf innhlanganisi zehlukanisiweko.

  • Usebenzisa isikrufu sepompo, gedlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi fikela amanzi atome ukuthulukela ngaphakathi kwepetjhe yegadi.

  • Unga gedlisi kuya phambili kufikela amanzi ajame ukuphuma.

 • Schritt 31

  • Susa ipetjhe yegadi bese uqedelela ukugedlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi.

  • Susa isigaba sokuthoma sesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngokuyiphakamisa ijame ilinganisele, bese usekela umphezulu wesigaba vor ubeka ipompo esyhaleki phezulu kwepoto yennya ezeintu.

 • Schritt 32

  • Bambanisa bang uqinisa intonga amanungu ambalwa ngaphasi kwentonga yepompo yokuthoma ebambeneko.

 • Schritt 33

  • Usebenzisa inkrufu ze-C, krufulula intonga yepompo engcenyeni eseleko.

  • Na isihlanganisi sahlukeneko, nigokutjheja yehlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ehlabathini.

 • Schritt 34

  • Ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli sephayiphu, ukuyaphezulu, ubeka endaweni enelanga, kuhle uyisame ngaphezu kwehlabathi, ukuvikela ukusilaphazeka.

 • Schritt 35

  • Susa isibambo se-T kusuka epompeni yentonga ehlukanisiweko.

  • Bambanisa isibambo se-T epompeni yentonga eseleko.

  • Susa intonga eqinileko bese ubuyelela amagadango ama-29 ukuya kwama-35 fikela isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi sisuke soke, nanyana isigaba esaphukileko sifikelelwe.